Sáňkařská dráha Špindlerův MlýnSáňkařská dráha Špindlerův Mlýn

Provozní řád

Provozní řád

I. Všeobecné podmínky
1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz sáňkařské dráhy.

2. Účastník provozu sáňkařské dráhy (dále též „návštěvník“) je povinen se řídit provozním řádem, platnými právními předpisy ČR a pokyny provozovatele.

3. Dodržování provozního řádu mohou kontrolovat řádně označené, provozovatelem stanovené osoby (dále jen „oprávněné osoby“). Návštěvníci jsou povinni řídit se jejich pokyny.

4. Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud byly způsobeny chováním, které je v rozporu s tímto provoznímu řádem, pokyny provozovatele a oprávněných osob, či je v rozporu s právním řádem ČR.

5. Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje dodržovat smluvní podmínky dané tímto provozním řádem. Jízdenka je nepřenosná a není možno s ní dále obchodovat. Jízdenku má návštěvník u sebe, aby se jí mohl kdykoliv prokázat oprávněné osobě.

6. Oprávněná osoba má právo vyvést návštěvníka ze sáňkařské dráhy v případě hrubého porušení provozního řádu, a také návštěvníka pod vlivem alkoholu a návykových látek, a to bez nároku na náhradu jízdného.

7. Provoz sáňkařské dráhy může být přerušen s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky, náledí a jiné nevhodné povětrnostní podmínky. Při provozu sáňkařské dráhy také může dojít k její mimořádné úpravě s ohledem na uvedené okolnosti.

II. Podmínky při jízdě
1. Na sáňkařské dráze se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí a dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních. Návštěvník nesmí jezdit pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek.

2. Na sáňkařské dráze je zakázáno stavět jakékoli překážky nebo sněhové tvary.

3. Na sáňkařskou dráhu je povoleno vstupovat jen na místě určeném pro start.

4. Každý návštěvník je povinen na dráze udržovat rozestupy nejméně 20 metrů. Každý návštěvník je povinen dbát výstražných a příkazových cedulí.

5. Na trase sáňkařské dráhy není návštěvník oprávněn zastavovat, v případě nehody je povinen okamžitě opustit dráhu.

6. Návštěvník je při jízdě na sáňkařské dráze dále povinen:
– nezdržovat se ve větším časovém úseku na dojezdech před přejezdy přes silnici
– při vypadnutí ze saní okamžitě opustit dráhu
– nejezdit hlavou dolů, ale výhradně v sedě
– přizpůsobit rychlost bezpečnému sjetí dráhy tak, aby neohrozil sebe ani jiné sáňkaře
– být vybaven vhodným oblečením, obutím a brýlemi tak, aby neohrozil sebe ani ostatní sáňkaře
– dodržovat pokyny oprávněných osob a dodržovat značení podél cesty.

7. Pěším, lyžařům, snowboardistům, běžkařům, cyklistům, čtyřkolkám, skútrům a rolbám (vyjma dopravních prostředků provozovatele) je pohyb na sáňkařské dráze s ohledem na bezpečí jejich i sáňkařů zakázán

III. Přechod silnice
1. Sáňkařská dráha 3x křižuje silnici.
2. Před silnicí jsou na dráze umístěny výstražné cedule, které upozorňují, že se blíží silnice. Návštěvník je povinen jízdu před silnicí přerušit.
3. Při přechodu silnice se návštěvník stává účastníkem silničního provozu. Proto se rozhlédne, než vkročí do silnice.

IV. Poskytnutí pomoci
1. Každý návštěvník je povinen poskytnout první pomoc zraněnému a neprodleně přivolat Horskou službu (tel.:: +420 499 433 230, +420 602 448 338).
2. Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc vystavuje se kromě škodní odpovědnosti také hrozbě trestního stíhání pro trestný čin Neposkytnutí pomoci podle ustanovení §207 trestního zákona.

V. Náhrada jízdného
Náhradu jízdného nebo jeho poměrné části provozovatel návštěvníku poskytne pouze při přerušení provozu trvajícím déle než tři hodiny.

VI. Provoz
1. Provoz sáňkařské dráhy je při dostatečné sněhové vrstvě denně od 10 – 17 hod denní jízdy a od 18 – 21 hod jízdy večerní. Poslední sáňkaři jsou pouštěni na dráhu nejpozději 30 minut před koncem provozní doby. Provozovatel může v případě potřeby přistoupit k jednorázové změně provozní doby.
2. Návštěvník je povinen mít platnou jízdenku a na požádání ji předložit oprávněné osobě ke kontrole.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Provozovatelem sáňkařské dráhy je Snow &Fun s.ro.
2. Více informací můžete získat na emailu: info@sankarska-draha.cz, případně na telefonním čísle HOTLINE: +420 601 222 111
Tento provozní řád platí od 1.prosince 2018