Sáňkařská dráha Špindlerův MlýnSáňkařská dráha Špindlerův Mlýn
Forgot password?

Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Ten regulamin odnosi się do korzystania z toru saneczkowego.
2. Użytkownik trasy saneczkowej (dalej „odwiedzający“) zobowiązany jest do przestrzegania tego regulaminu, obowiązujących przepisów prawnych RCz i instrukcji osoby prowadzącej (dalej „organizator“)
3. Przestrzeganie regulaminu mogą kontrolować należycie oznakowane osoby wyznaczone przez organizatora (dalej „osoby uprawnione“). Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania ich instrukcji.
4. Organizator toru nie ponosi odpowiedzialności za szkody na majątku i zdrowiu odwiedzających, jeżeli były spowodowane zachowaniem sprzecznym z tym regulaminem, instrukcjami organizatora i osób uprawnionych lub były sprzeczne z prawem RCz.
5. Kupując bilet odwiedzający zobowiązuje się dotrzymywać warunków umowy ustanowionych w tym regulaminie. Biletu nie można przekazać osobie trzeciej. Bilet nie może być przedmiotem dalszej sprzedaży. Bilet musi mieć odwiedzający przez cały czas przy sobie, by w każdej chwili mogł go przedłożyć osobie uprawnionej.
6. Osoba uprawniona ma prawo wyprowadzić odwiedzającego z toru saneczkowego w przypadku rażącego naruszenia regulaminu, a także odwiedzającego pod wpływem alkoholu lub innych środów odurzających, bez prawa odszkodowania za bilet.
7. Korzystanie z toru saneczkowego może być przerwane ze względu na warunki śniegowe i wiatrowe, obłodzenie i inne ciężkie warunki pogodowe. W wyjątkowych okolicznościach może też zajść konieczność dodatkowego przygotowania nawierzchni w godzinach otwarcia toru saneczkowego.

II. Warunki jazdy
1. Odwiedzający poruszają się po torze saneczkowym na własne ryzyko i dbają o bezpieczeństwo swoje i innych odwiedzających. Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
2. Na torze saneczkowym zabrania się budowania wszelkich zapor lub innych budowli ze śniegu.
3. Na tor saneczkowy można wchodzić wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu startu.
4. Odwiedzający zobowiązany jest podczas jazdy do utrzymywania odstępu co najmniej 25 metrów od innych odwiedzających. Każdy odwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
5. Na torze saneczkowym nie wolno się zatrzymywać. W razie wypadku odwiedzający zobowiązany jest natychmiast opuścić tor saneczkowy.
6. Podczas jazdy na torze saneczkowym odwiedzający zobowiązany jest też:
– nie wstrzymywać przez dłuższy czas ruchu w miejscach skrzyżowania toru z drogą główną
– w przypadku spadnięcia z sanek, natychmiast opuścić tor
– nie jeździć w pozycji głową w dół, ale wyłącznie w pozycji siedzącej
– zachować bezpieczną prędkość jazdy tak, aby nie zagrażać sobie ani innym odwiedzającym
7. Zabrania się korzystania z toru pieszym, narciarzom i snowboardzistom.

III. Przejście drogi głównej
1. Tor saneczkowy trzy razy krzyżuje się z drogą główną.
2. Na torze przed skrzyżowaniem umieszczone są tablice ostrzegawcze, które informują o tym, że odwiedzający zbliża się do drogi głównej. Odwiedzający zobowiązany jest do przerwania jazdy przed drogą główną.
3. Podczas przejścia przez drogę główną odwiedzający staje się uczestnikiem ruchu drogowego. Dlatego przed wejściem na drogę główną należy się rozejrzeć.

IV. Udzielanie pomocy
1. Każdy odwiedzający zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy rannemu i niezwłocznie wezwać ratowników górskich (Horská služba – tel./fax: 499 433 230 (239).
2. Kto człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udzieli niezbędnej pomocy, podlega odpowiedzialności za szkodę oraz groźbie ścigania za przestępstwo Nieudzielenia pomocy zgodnie z postanowieniami § 207 Kodeksu karnego.

V. Zwrot opłaty za bilet
Organizator zapewnia odwiedzającym zwrot pełnej lub częściowej opłaty za bilet wyłącznie w przypadku przerwy w funkcjonowaniu toru dłuższej niż trzy godziny.

VI. Funkcjonowanie toru
1. W przypadku dostatecznej wysokości warstwy śniegowej, tor saneczkowy otwarty jest codziennie od 10 – 17 (jazdy dzienne) i od 18 – 21 (jazdy wieczorne).
2. Odwiedzający jest zobowiązany zachować, a w razie potrzeby pokazać bilet osobie uprawnionej w celu kontroli.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorem toru saneczkowego jest firma Snow &Fun s.r.o.
2. Więcej informacji znajdziecie na info@sankarska-draha.cz a także pod numerem telefonu:
HOTLINE: +420 601 222 111

Ten regulamin obowiązuje od 1. grudnia 2018